Regulamin

Wstęp 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://flamart.pl/ prowadzony jest przez Barbarę Pańpuch wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Barbara Pańpuch FLAMART SYSTEM pod adresem ul.  Cynkowa 21b lok. 8, 42-500 Będzin, NIP: 6292075484, REGON: 386993513, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– telefon: +48 606 571 913, +48 784 167 590,

– adres e-mail: flamartsystem@gmail.com.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres  świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania  umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa  i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1. Definicje 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://flamart.pl/. 2. Sprzedawca – Barbara Pańpuch wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Pańpuch  FLAMART SYSTEM pod adresem ul. Cynkowa 21b lok. 8, 42-500 Będzin, NIP: 6292075484,  REGON: 386993513.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu  internetowego.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za  pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 6. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie  zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.

2. Postanowienia ogólne 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach  określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych  osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony  danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 2. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w  Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania  akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient  zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich  funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym  oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych  na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności,  ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z  wykorzystaniem Sklepu internetowego.

3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług 

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez: a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego, b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. 2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza  zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do  wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub  z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • c) dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą  swojego dostawcy usług internetowych.

4. Umowa sprzedaży 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym: a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni  w tygodniu,
 2. b) telefonicznie pod numerem +48 606 571 913 lub +48 784 167 590.
 3. W celu złożenia zamówienia z wykorzystaniem Formularza zamówienia Klient dokonuje wyboru  Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując  cechy lub ilość zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do  „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz  zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a  następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. W celu złożenia zamówienia telefonicznie Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym  Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e mail).
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie  składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie  Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość  potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej  zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z  kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie  Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od dwóch do trzech dni  roboczych.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak  złożone następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna,  Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję  o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie  całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać  dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu  skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w  uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika  zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy  dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania  zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.  W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności  kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po  stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w  związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 9. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu,  roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały  pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie  wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
 10. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem ul.  Cynkowa 21b lok. 8, 42-500 Będzin, czynnym w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00. Odbiór  zamówienia możliwy jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania  Produktów do wydania.

6. Metody płatności  

 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty za  pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z  siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy.  W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu. 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu  płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail  wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą  płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

7. Rękojmia za wady Produktu 

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest  zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia  umowy.
 2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się  na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat  od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres flamartsystem@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na  formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu  od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni  rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz  była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość  obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na  wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy  do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: FLAMART  SYSTEM ul. Cynkowa 21b lok. 8, 42-500 Będzin.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego  uwzględnieniem.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania  przyczyny.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia  Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin  biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres  flamartsystem@gmail.com.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od  umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego  samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze  zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez  Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez  Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez  Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia,  w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: FLAMART SYSTEM ul. Cynkowa 21b lok. 8, 42- 500 Będzin.
 12. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie  przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 13. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art.  38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
  • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną  
oraz postępowanie reklamacyjne 

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym  Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za  wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej flamartsystem@gmail.com.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą  elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu  wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych  drogą elektroniczną za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji  na adres flamartsystem@gmail.com.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa  firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające  złożenie reklamacji.
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w  myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba  fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile  Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi  realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie  Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie  internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części  wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi,  osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary  związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych  szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę,  przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia  złożonego przez Klienta.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub  działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez  Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez  Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz  obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych  funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy  bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych  funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

12. Własność intelektualna 

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron  i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej  dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej  zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu  internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez  Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć,  aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w  odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich  majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu  internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści, c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

13. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu  Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed  wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do  Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana  Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli  zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała  umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie  odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie  konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy,  to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie  sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem  o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego  Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach (https://katowice.wiih.gov.pl) o podjęcie działań  mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016  r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika  konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania  sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane  pod rozstrzygnięcie:
  • a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa  polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2  Regulaminu,
  • b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest  konsumentem.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2021 r.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu