Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia od umowy 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez  podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w  którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i  wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu. 

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji  o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do  nas pocztą lub drogą elektroniczną na flamartsystem@gmail.com

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr  1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest  obowiązkowe.  

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy. 

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta, m. in. w stosunku do umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o  wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji,  chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej. 

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: FLAMART SYSTEM ul. Cynkowa 21b lok. 8, 42- 500 Będzin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli  Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU 

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie  w chwili zawarcia umowy. 

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa  się na koszt Sprzedawcy. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi. 

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres  flamartsystem@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma  zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo  Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia  wady. 

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe  albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  Sprzedawcę. 

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres:  FLAMART SYSTEM ul. Cynkowa 21b lok. 8, 42-500 Będzin

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego  uwzględnieniem. 

Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu